KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan

KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan

Här presenterar vi mål och resultat.

KEKS står för kvalitet och kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. 

 

Good Enough-målen

Inom KEKS-nätverket har alla anslutna verksamheter gemensamma. Dessa mål handlar om vilka effekter vår verksamhet skall ha på de ungdomar som deltar – om vad vi skall åstadkomma, inte om vad vi skall göra. För vad man skall göra, om man till exempel ska jobba med musik eller läger, beror naturligtvis på var man arbetar och vilka ungdomar man vill nå.

Det intressanta är istället vad man vill ska hända med de ungdomar som deltar, vilka effekter verksamheten skall ha, för vem och till vilket pris. Målen bygger på ungdomars sociala behov.

När verksamheten är tillräckligt bra, good enough, inom samtliga områden kan vi sätta ett högre mål inom något av dem.

 

Våra Good enough-mål handlar om:

  • Jämn könsfördelning
  • Trygghet och bemötande
  • Inflytande och ansvarstagande
  • Andel producenter
  • Ungdomsproducerad verksamhet
  • Delaktighet
  • Lärande

 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har ända sedan starten varit en av KEKS absolut viktigaste verksamheter. Den grundläggande tanken har hela tiden varit att den kompetensutveckling som bedrivs skall utgå från och grunda sig i det vi ser i analysen av våra resultat. På så sätt kan vi skräddarsy både innehåll och upplägg utifrån verksamheternas behov och undvika att kompetensutvecklingen, som ibland verkar vara fallet, blir en form av personalsocial åtgärd/underhållning med föga koppling till det vardagliga arbetet.

Har vi brister i delaktighetsarbetet är det detta, och inte något helt annat, vi skall kompetensutveckla i.

Som medlemmar i KEKS får vi en gång per år ett resultat som bygger på fakta från fyra olika verktyg. Dessa är loggboken, mötesplatsenkäten, gruppenkäten och nyckeltal.

 

Loggboken

Är ett webbaserat dokumentationsverktyg över den dagliga verksamheten. Här dokumenteras antal besökare, pojkar, flickor, hur många som jobbat, antal ungdomar i gruppverksamhet, producerande ungdomar m.m. Utöver löpande statistik för man även anteckningar om vad som hänt i verksamheten och analyserar hur personalens agerande påverkat det som skett. Här finns också utrymme för att planera och dokumentera olika typer av gruppaktiviteter. Det finns i stort sett obegränsade möjligheter att ta fram olika typer av rapporter och sammanställningar av inmatad statistik. Dessutom finns ett avancerat söksystem där man kan söka på såväl enskilda ord som till exempel veckodagar. Till exempel om könsfördelningen bland besökarna varierar mellan olika veckodagar eller ta fram anteckningarna från det gångna årets rockarrangemang.

 

Mötesplatsenkäten

Denna enkät görs en gång per år av samtliga verksamheter som är med i KEKS. Enkäten har besvarats av cirka 7 500 ungdomar på olika mötesplatser, över hela Sverige. Enkäten innehåller 40 frågor och är uppdelad i fem olika delar; Trygghet och trivsel, Utbud och tillgänglighet, Be- mötande, Delaktighet samt Om dig som svarar. De flesta frågorna är utformade som påståenden där den svarande har fem svarsalternativ; från ”Stämmer aldrig” till ”Stämmer alltid”. Några frågor är Ja eller Nej frågor. De flesta frågorna har också ett ”Vet ej alternativ”.

 

Gruppenkäten

Gruppenkäten fylls i av de ungdomar som genomfört en gruppverksamhet. Här kan vi följa upp allt från den lilla konst-gruppen som träffas en gång i veckan till det stora gänget som planerar årets skolavslutning. På så sätt stämmer vi också av läget i verksamheten inte bara en gång per år, utan kontinuerligt.

 

Nyckeltal

Inför den årliga sammanställningen ingår att verksamheten fyller i en nyckeltalsblankett. I den redovisas antal personaltimmar, löner, verksamhetskostnader och liknande. Detta ställs sedan i relation till den bedrivna verksamheten.

GOOD ENOUGH-MÅLEN

I tabellen kan du utläsa våra resultat gällande Good Enough-målen från 2014 och framåt.

KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan