Om oss

Ett hus fyllt av möjligheter

Om oss

Musik, kultur och sport under samma tak

Vår bärande tanke och övertygelse är att delaktighet och engagemang föds när individen upplever egenmakt. Att ge ansvar och förtroende och att lyfta ungdomars inneboende resurser ser vi som en ständigt pågående kreativ process.

Ungdomsverksamheten förändras hela tiden beroende på vilka ungdomar som för närvarande nyttjar huset. Det enda som är bestående är förändringen. Det som är centralt är att verksamheten bygger på ungdomarnas aktiva medverkan. Tanken är att alla vilda idéer ska kunna genomföras. Det gäller bara att hitta rätt sätt för just den idén.

Vi gör festivaler, ungdomsfester, cosplay-event, LAN, mässor, rockkvällar, grafittistickningskvällar, ljud-ljuskurser, musikaler, stödgalor, musikhjälpen, fotokurser, konstvernissager, kurser i eventsäkerhet och mycket, mycket mer. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Vi är medlemmar i KEKS-nätverket. KEKS är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Genom nätverket har vi tillgång till olika uppföljningsverktyg och får ett samlat resultat i december varje år. Det gör att vi systematiskt kan arbeta mot mål och kvalitet i verksamheten.

Vårt uppdrag kan sammanfattas i:

”…att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.”

 

Vi finns i centrala Sollentuna, precis bredvid pendeltågsstationen och busstorget.
Förutom ungdomens hus-verksamheten så rymmer huset två sporthallar. Sporthallarna nyttjas av föreningslivet och används till skolidrott.

 

Välkommen till Arena Satelliten!

 

VÄRDEGRUND

Vår bärande tanke och övertygelse är delaktighet och engagemang föds när individen upplever egenmakt. Att ge ansvar och förtroende och att lyfta allas inneboende resurser ser vi som en ständigt pågående kreativ process.

Arena Satelliten ser ungdomarna som samhällets största resurs. Vi tror på att dialog och möten, där gemensamma intressen står i fokus, kan bli plattformar som ökar integrationen och förståelsen för olikheter.
Arena Satelliten är inte rädda för att placera förtroenden i de ungas händer. När andra dömer och stigmatiserar går vi ett steg längre. Vi vågar tro på ungdomarna och vi vågar låta tilltron växa.
Arena Satelliten ser FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen om de mänskliga rättigheterna som viktiga grundpelare i verksamheten.

RFSL:s förklaring till begreppet Hbtqi – ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Arena Satelliten är HBTQI-certifierade vilket innebär att verksamheten är HBTQI-inkluderande och att vi arbetar normkritiskt. All personal genomgår utbildning i grundläggande HBTQI-kunskap, normkritik, diskrimineringsgrunderna och lagstiftningen som hör till. Certifieringen berör både verksamhet och arbetsgrupp/miljö. Vi personal ska aktivt arbeta med att all personal och deltagare i verksamheten ska känna sig inkluderade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Normkritik ska genomsyra allt arbete. HBTQI-certifieringen är ett ständigt pågående arbete.

Om oss

Våra nyheter