Stella Eriksson
Fritidsledare / UMV / Evenemangssäkerhet Stella Eriksson 073-915 22 11 Prata med mig om UMV - Ungdomar mot våld
Tony Weseth
Verksamhetsutvecklare / Fritidsledare / Bankomaten / Evenemang / Studiebesök Tony Weseth 073-915 21 94 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, vill söka resurser från Bankomaten, angående event samt boka studiebesök!

Ungdomar mot våld

NU ÖPPNAR VI ANSÖKAN TILL GRUPP 11!

Välkommen att skicka in några rader om dig själv och varför du vill söka in till UMV. Du mailar till ungdomarmotvald@gmail.com eller till Stella som är på kontaktkortet här bredvid. Sista dag för ansökan är den 24 februari. Ett infomöte kommer att hållas den 6 mars kl.18.30 här på Arena Satelliten.

Längre ned på sidan kan du läsa mer om UMV, vad vi gör och utbildningen.

Välkommen med din ansökan!

 

UMV – Ungdomar Mot Våld är en verksamhet i huset och en ungdomsdriven förening. 

Vi har fokus på att motverka våld, vi jobbar med evenemangssäkerhet och är ute och nattvandrar.

Hitills har vi startat 10 grupper. Cirka en gång per år startar vi en ny grupp som får genomgå en utbildning. Under ett år blandas teori med praktik. I utbildningen ingår grundläggande evenemangssäkerhet, visitation, radiokommunikation, konflikthantering, lag och rätt, första hjälpen, brandsäkerhet, säkerhetsplanering, riskanalyser, publikpyskologi, crowd management och nattvandring. 

På Arena Satellitens evenemang arbetar vi som publikvärdar med säkerheten. Det kan vara evenemang som ungdomsfester, School´s Out Festival, rockkvällar, mässor, e-sportevenemang med mera.

Vi deltar också på WeAreSthlm i Kungsträdgården i augusti.

Vi samverkar med olika föreningar, kommuner, bevakningsföretag, myndigheter och andra.

Är du intresserad?
Kontakta Stella eller Tony via kontaktkortet här bredvid!

UMV-resan

Ansökan och infomöte

Cirka en gång per år öppnas ansökan. Den som vill har då möjlighet att skriftligt söka in till UMV. I an- sökan skriver man kort om sig själv och varför man vill gå med i UMV.

Därefter kallas personen till ett informationsmöte där alla som har sökt in är kallade.

Intervju och intag

Efter infomötet blir ungdomen kallad till en individuell intervju. Då finns det en möjlighet att berätta mer om sig själv och vilka förväntningar både den unge och ledarna har. Med på mötet kan mentorer, ordningsvakt eller en säkerhetsperson närvara. Därefter erhåller den unge ett besked om den blivit antagen till UMV.

Utbildning och diplomering

När den unge blivit antagen till UMV startar utbildningen. Teori och praktik varvas under ett år. Det är föreläsningar, möten med branschfolk, praktik på olika evenemang, studiebesök med mera.

Utbildningen avslutas med en diplomeringscermoni. Efter det är den unge fortsatt medlem och delaktig i aktiviteter och kan så småningom bli mentor för nya grupper.

UMV – Ungdomar Mot Våld

Utbildningen

UMV – Ungdomar Mot Våld

Vi har utvecklat ett operativt arbetssätt för våra egna evenemang där UMV arbetar tillsammans med ordningsvakterna. UMV går först med ordningsvakterna i ryggen. UMV tar den första diskussionen vid eventuella ordningsstörningar, backar undan när så behövs och släpper fram OV och skyddar dennes rygg. Att som ungdom få det förtroendet och uppbackningen från en ordningsvakt betyder mycket för den unges självkänsla.

Själva utbildningen pågår under ett år och teori och praktik varvas hela tiden. Vi arbetar efter olika block och det ingår grundläggande evenemangssäkerhet, säkerhet på och vid scenen där det ingår en särskild utbildning i om hur du jobbar i ”diket”. Det vill säga i utrymmet mellan publik och scen. Vi har visitation, radiokommunikation, första hjälpen, lag och rätt och brandsäkerhet. Utöver detta har vi även branschfolk och uniformsbärare som kommer och gästföreläser. Dessa möten är särskilt viktiga och de skapar förståelse för de olika yrkesgrupperna.

Nattvandring är också ett utbildningsblock och UMV är ute och nattvandrar tillsammans med ledare och/eller med andra nattvandrare. Att synas ute väcker nyfikenhet hos andra ungdomar och UMV:arna blir positiva före- bilder för andra.

Utöver det rent operativa som UMV deltar i ingår att vara med och utforma säkerhetsplaner för evenemang. Det handlar om att titta på utformning av område, folk- flöden, val av artister och förutse risker, planera för och hantera dessa.

Vi har träffar varannan vecka men alla tillfällen är inte ett utbildningstillfälle. Ibland har vi en träff där vi bara umgås och ibland ägnar vi oss åt någon teambuildande aktivitet. Vi åker även iväg på studiebesök. Det kan vara till andra organisationer, arbetsplatser, andra ungdoms- hus eller andra intressanta platser.

Vi arbetar mycket med att bygga upp gruppkänslan. Det är avgörande när vi är operativa på ett evenemang att vi har lärt känna varandra och känner att vi litar på kollegan.

Efter cirka ett år och genomgången utbildning hålls en diplomeringsceremoni.
Till ceremonin bjuds anhöriga och andra personer som är knutna till UMV in. Ceremonin är ett tecken och ett högtidlighållande av den unges insats och engagemang. Den unge erhåller ett diplom, ett intyg och en egen UMV-tröja.

UMVs historia

UMV fanns redan under en period på 1990-talet men återuppstod i Sollentuna 2010. Ganska snart efter Arena Satellitens invigning i december 2009 dök det upp ungdomar som uttryckte en önskan om att få vara med och ”vakta” på husets evenemang. Under våren 2010 så började en löst sammansatt grupp av ungdomar att samlas och organisera sig. De engagerades i huset, började ha regelbundna möten och UMV, Ungdomar mot Våld, bildades.

Inledningsvis fungerade samarbetet med ordningsvakterna på evenemangen mindre bra. Ordningsvakterna förstod inte hur vi jobbade och vi förstod inte deras arbetssätt. Efter ett mindre lyckat säkerhetsarbete på ett evenemang satte vi oss ned med kommunens bevakningsföretag och kom fram till hur vi kunde förbättra ar- betet. Då utvecklades en mycket lyckosam arbetsmetod där ordningsvakter började våga att ha tillit till ung-domarna och deras förmåga att motverka och förebygga ordningsstörningar.

Men Ungdomar mot Våld är så mycket mer än bara arbete på evenemang. Dåvarande regering och länspolismästare pekade på sambanden mellan ett socialt och ekonomiskt utanförskap och ett demokratiskt utanförskap. De påvisade även att det var av största vikt att kommunerna motverkar sociala problem, psykisk ohälsa och stereotypa könsroller som annars kan bilda en grogrund för liv i ett utanförskap. Ungdomar som inte upplever sig vara delaktiga i samhället riskerar att tappa tilltron till samhällets institutioner liksom till det demokratiska styrelseskicket i stort.

Vår bärande idé är att möjliggöra ungdomars egen organisering och att bereda unga inflytande och delak- tighet. Vi ser ungas delaktighet som avgörande för demokratin och vill skapa möjligheter och förutsättningar för unga människor att utveckla en positiv identitet och en god självkänsla inom ramen för samhällets normer. UMV blir ett postivt sammanhang och ökar ungdomarnas känsla av sammanhang. En stark känsla av sammanhang kan, enligt Aaron Antonovsky (1923-1994, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel), verka som ett slags vac- cination mot ohälsa.

UMV är utformat efter ungdomars sociala behov där både fritidssysselsättning, utbildning och yrkesträning är viktiga inslag.

UMV – Ungdomar Mot Våld